Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vormingsaanbod

  1. Inleiding:

Armoede bestrijden betekent ook in dialoog gaan met mensen in de samenleving: vorming geven samen met mensen in armoede op vraag van diensten, scholen, bedrijven, … acties en campagnes voeren om mensen in de samenleving te sensibiliseren rond armoede en armoedebeleving.
Het is belangrijk dat er in de maatschappij een breder draagvlak ontstaat dat de bestrijding van armoede kan ondersteunen. Hiertoe leveren we vanuit Wieder dan ook een aantal inspanningen.
Buitenstaanders kunnen in een algemeen zicht krijgen op wat armoede betekent en hoe aan armoedebestrijding kan worden gedaan. Hun blik wordt verruimd door de vorming. Zij krijgen concrete handvatten om binnen hun werk of leefomgeving beter met de problematiek om te gaan.
 

  1. Rol vzw Wieder

Vanuit vzw Wieder zetten we heel sterk in op vorming, niet alleen omdat dit één van onze criteria ’s is, maar ook omdat we overtuigd zijn dat vorming een methodiek is waardoor we de blik van  buitenstaanders kunnen verruimen.

Bijkomend willen we ook onrechtstreeks bereiken dat buitenstaanders meer stil staan bij wat armoede en zijn effecten zijn, beogen we veranderingen in hun denkkaders en hopen we dat ze kritisch reflecteren op hun eigen houding met betrekking tot mensen in armoede

Doorheen de jaren heeft Wieder dan ook heel wat knowhow en expertise vergaard met het geven tot vormingen aan externen, en zijn we dan ook een veelgevraagde spreker voor gastcolleges of langdurige vormingstrajecten.

Binnen het vormingsaanbod van Wieder kunnen we duidelijk 4 pijlers situeren:

  • Pijler 1: vorming
  • Pijler 2: coaching
  • Pijler 3: advies
  • Pijler 4: getuigenissen


Pijler 1: Vorming:

In een vorming brengen we algemene inzichten in armoede, met de focus op de belevingswereld. Bijkomend geven we handvaten aan de deelnemers om te kijken naar de eigen manier van werken en op zoek te gaan naar de missing link binnen de eigen werking en de eigen organisatie. De vorming van Wieder gebeuren altijd in tandem.

Tandemwerking is een methodiek om vorming te geven over armoede. Als vormingswerker kan je het algemene armoede verhaal alleen vertellen. Maar dan blijft het een eenzijdig verhaal.

Als vormingswerker weet je veel over armoede, maar de gevoelskant ken je niet omdat je het zelf niet hebt meegemaakt. Door in tandem op te treden wordt de binnenkant van armoede tastbaarder.

Vorming geven is niet hetzelfde als een getuigenis geven. Vorming in tandem biedt een meerwaarde voor de deelnemers. De voorbereiding gebeurt ook in tandem. Dit betekent dat de inhoud en vorm samen besproken worden. Het gaat verder dan enkel de eigen ervaringen vertellen. Een ED ( = ervaringsdeskundige in de armoede) voelt niet meer de behoefte om zijn eigen verhaal te brengen. Een ED kan zijn eigen ervaringen ruimer zien in de grote armoedeproblematiek. Doordat het eigen levensverhaal een plaats gekregen heeft, kan hij flexibeler omgaan met vragen van deelnemers.

 

1. Coaching:

Om dieper in te kunnen gaan op concrete werkvragen bieden we coaching aan.. We zoeken samen met de deelnemers naar manieren om het eigen aanbod beter af te stemmen op de noden van mensen in armoede. Deze vorm van coaching wordt vooral gevraagd op organisatieniveau.

In het verleden organiseerde Wieder reeds coaching voor VDAB, ACV, ABVV, HBOV, … . Voorafgaande aan een coachingsverhaal wordt er eerst standaard een vormingspakket aangeboden over armoede.

Net zoals bij de pijler vorming, gebeurt het coachingsverhaal ook altijd in tandem met mensen in armoede.

2. Advies:

Als derde pijler bij het luik vorming geven we ook advies aan organisaties nl.: concrete tips rond toegankelijkheid en het verlagen van drempels voor mensen in armoede. Dit kan voor o.a. publicaties,  knelpunten in procedures, voorbereiding van projecten, beleidsaanbevelingen, ..

Deze pijler is ook sterk terug te vinden binnen de werking van Brugge Dialoogstad .

De adviezen die geformuleerd worden zijn een participatief verhaal. Ieder advies wordt in de mate van het mogelijke en haalbare steeds teruggekoppeld naar mensen in armoede.

3. Getuigenissen:

Naast het vormingsluik wordt Wieder ook geregeld gecontacteerd voor het verzorgen van getuigenissen voor scholen, kerken, …

Deze worden altijd verzorgd door mensen in armoede of vrijwilligers, die hun verhaal of het verhaal van iemand anders, naar voor brengen.

4. Vertaling in tijd

De vormingen voor externe partners gebeuren volgens een algemene werkwijze. Na de aanmelding/aanvraag nodigen we de aanvrager uit voor een verkennend gesprek . Samen maken we afspraken over de inhoud, de datum/data van uitvoering en de manier van evalueren. We geven een eerste raming van de kostprijs. Als de offerte is goedgekeurd komen we ter plaatse voor de uitvoering van de opdracht.

Afhankelijk van de aanvraag enerzijds tot soort pijler zit er een verschil in tijdsbesteding.

Wanneer we een basisaanbod bekijken spreken we heel snel over een minimum van 15 uren.


Pijler 2: coaching:

De tijdsbesteding in het coachingsverhaal is sterk afhankelijk van de effectieve aanvraag.

Wanneer we een basisaanbod bekijken spreken we heel snel over een minimum van 20 uren.

 

Pijler 3: Advies:

Net zoals bij het coachingsverhaal is de tijdsbesteding sterk afhankelijk van de effectieve aanvraag.
Het is geen evidentie om hier uren op te plakken, aangezien de aanvragen zeer divers zijn in tijdsbesteding.

Pijler 4: Getuigenissen:

De tijdsbesteding met betrekking tot deze pijler is eveneens zeer verschillend, op maat uit te werken.

Binnen Wieder beschikken we over een bestaande pool van getuigenissen van deelnemers. Deze pool is rijk aan informatie, maar we kiezen bewust om nieuwe deelnemers de kans te geven om ook hun verhaal te vertellen, en hiervan een neerslag te maken. Dit proces is tijdrovend, maar ongelofelijk waardevol.

 

.